جلسه کمیته خط و حساب سیاق

نوشته‌های تازه

جلسه کمیته خط و حساب سیاق در تاریخ 92/11/21

جلسه کمیته خط و حساب سیاق در تاریخ 92/11/21

از چپ به راست: آقایان اسداله عبدلی آشتیانی – دکتر سید حجت الحق حسینی – دکتر حمید ملکیان – منوچهر لطفی – سپهر لطفی