روشهای اجرایی کمیته خط سیاق

نوشته‌های تازه

روشهای اجرایی کمیته خط سیاق

فعال کردن سایت خط سیاق:تعاریف،تاریخچه،ارائه متون ترجمه شده،اعلام فعالیت های کمیته خط سیاق.

برگزاری کلاسهای آموزشی

برگزاری نمایشگاههای خط سیاق در موضوعات مختلف

ترجمه متون مهم اسناد خط سیاق

ارتباط با دوستداران خط سیاق

همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

برگزاری سمینار و همایش های خط سیاق

همکاری با مجموعه داران خط سیاق