اهداف کمیته خط سیاق:

نوشته‌های تازه

 

معرفی خط سیاق به جامعه ایران

آموزش خط سیاق

ثبت خط سیاق بعنوان خطی که در ایران متداول بوده

ترجمه متون خط سیاق و چاپ و انتشار آن