سیاق چیست؟

نوشته‌های تازه

سیاق چیست؟

« سیاق شیوه ای است از عدد نویسی رمز گونه برای ثبت و آگاهی از ارقام نقدی(پول)و جنسی (اوزان کالا) که در گذشته تاریخی در پهنه کشور ایران و سرزمین های پیرامون آن متداول و تمامی درآمدها و هزینه های جاری در جامعه با این ارقام توسط اشخاص، کسبه، تجار، مؤسسه ها و مأموران در دیوان های محاسبه ثبت و ضبط می گردید. ممیزان 1 و حساب رسان زیر نظر مستوفیان 2 بر دخل و خرج این درآمدها و هزینه ها نظارت داشتند 3».
این علم در طول زمان در مدارس تعلیم داده می شد و از مهمترین خواستگاه های آموزش آن، مکتب ها  و مدارس علوم دینی بوده است.
« تدریس و آموزش سیاق در مدارس قدیمه در طول تاریخ متداول بوده و سیاق دانان و برجستگان ویژه حسابداری همه از این مدارس فارغ التحصیل می شدند ».4
به مستوفیان و سر رشته داران دفتر استیفاء، گاهی « دراز نویس » هم گفته می شده که خود « سابقه پیش از اسلام دارد. در اصل دراز نویسی دنباله محاسبات خط پهلوی است ».