سیاق در قرن هشتم

نوشته‌های تازه

سیاق در قرن هشتم

نگهداری حساب و کتاب و درآمدها از نیازهای اولیه اقتصادی مملکتی بود که در دفاتر حکومتی ثبت     می گردید. این حساب و کتاب ها از اوایل قرن دوم هجری به سبک دفاتر ایرانیان دوران ساسانی ولی با ارقام حسابیِ رموزی شکل عربی ( اعداد سیاقی ) پایه گذاری و تداوم یافت. تاریخ وصاف، در اوایل قرن هشتم هجری صورت حساب خراج پهنه ممالک اسلامی را در زمان خلافت هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی ( سال های خلافت 170-193 ) با همان ارقام رموزی ( اعداد سیاقی ) در جلد چهارم کتاب خود با عنوان « صورت حساب خراج ممالک » ثبت نموده است.8