کمیته تخصصی خط سیاق - کمیته خط سیاق

نوشته‌های تازه

اعضای جدید کمیته تخصصی خط سیاق به شرح ذیل میباشد:

- خانم فرانک نظری

- خانم زهرا عباسی

جلسه کمیته خط و حساب سیاق در تاریخ 92/11/21

جلسه کمیته خط و حساب سیاق در تاریخ 92/11/21

از چپ به راست: آقایان اسداله عبدلی آشتیانی – دکتر سید حجت الحق حسینی – دکتر حمید ملکیان – منوچهر لطفی – سپهر لطفی

پیشینه و موقوفات مدرسه علمیه صاحب الامر آشتیان

پژوهشگر: اسداله عبدلی آشتیان

برای دریافت فایل اینجا را کلیک نمایید

کتابچه مواجب و سیورسات اطبّاء و جرّاحان فوج ظّل السلطان به خط سیاق

پژوهشگر: اسداله عبدلی آشتیانی

برای دریافت فایل مقاله اینجا را کلیک نمایید

 

معرفی خط سیاق به جامعه ایران

آموزش خط سیاق

ثبت خط سیاق بعنوان خطی که در ایران متداول بوده

ترجمه متون خط سیاق و چاپ و انتشار آن

روشهای اجرایی کمیته خط سیاق

فعال کردن سایت خط سیاق:تعاریف،تاریخچه،ارائه متون ترجمه شده،اعلام فعالیت های کمیته خط سیاق.

برگزاری کلاسهای آموزشی

برگزاری نمایشگاههای خط سیاق در موضوعات مختلف

ترجمه متون مهم اسناد خط سیاق

ارتباط با دوستداران خط سیاق

همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

برگزاری سمینار و همایش های خط سیاق

همکاری با مجموعه داران خط سیاق

عنوان مقاله: اسناد بانو پروین اعتصامى از سال هاى 1315  1320 خورشیدى

پژوهشگر: اسداله عبدلی آشتیانی

برای دریافت فایل pdf این مقاله اینجا را کلیک نمایید

عنوان مقاله: بازخوانی کتابچة جمع و خرج ولایات ایران در عصر مظفری ( 1322 ه.ق.)

پژوهشگر: اسداله عبدلی آشتیانی

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا را کلیک نمایید

  اسد الله عبدلی  آشتیانی  پژؤهشگر اسناد ایرانی و خط سیاق

عبدلی آشتیانی متولد 1346است . فرزند استاد تقی حداد وی سال هاست که همه وقت و تلاش خود را صرف کاوش و پژوهش بر روی  اسناد کهن ایرانی کرده است .

صدها سند  وقف نامه ، مبایعه نامه ، حکم ، بنچاق و دیگر اسناد متنوع مورد بررسی ، دقت و بازنویسی ایشان قرار گرفته است .

عبدلی آشتیانی همچنین تخصص ویژه ای در خواندن خطوط قدیمه دارد .

می دانیم  حساب سیاق روشی است درحسابداری  قدیمی و دانشی است در ثبت و ضبط ارقام و اعداد محاسبات دیوانی و شخصی که دارای مجموعه بسیار ارزشمندی از اسناد و نوشته جات تاریخی ایران تا اواخر عصر قاجاری است .

عبدلی آشتیانی دارای سابقه تدریس و آموزش خط سیاق بوده و تا کنون چندین کارگاه آموزشی خط سیاق برگزار نموده است.

آقای عبدلی برای خواندن و گردآوری اطلاعات ازرشمند اسناد سیاق ایران فرصت زیادی را گذاشته اند و اندوخته ذی قیمتی از اطلاعات و آگاهی از این علم و هنر تاریخی دارد .

استاد  عبدلی حاصل مطالعات و تحقیقات خود را در چندین جلد کتاب و بیش از سی عنوان مقاله در نشریات علمی و تخصصی ایران منتشر کرده است .

وی همچنین در برخی سمینار ها و همایش های مربوط به اسناد و نسخ خطی به ارائه مقاله و سخنرانی پرداخته است  وی عضو ومشاور انجمن مجموعه داران ایران ومسول کمیته خط سیاق این انجمن می باشد.

فهرست مختصری از آثار وی عبارت است از :

1- بازخوانی کتابچه جمع و خرج ولایت ایران در عصر مظفری – ( 1322 ﻫ . ق ) [به خط سیا ق]  – محسن روستایی و اسدالله عبدلی آشتیانی ، پیام بهارستان ، دوره دوم ، سال 5 ، شماره هجده ، زمستان 1391 ، صفحات 184 تا 200 – ( همان نشانی بالا ).

2- حقوق و مواجب اطباء و جراحان فوج ظل السلطان به خط سیاق( 1300ﻫ . ق ) – اسدالله عبدلی آشتیانی (شماره 19 پیام بهارستان).

3- در آمدی بر روابط تجاری  ایران و هند ؛ ( با زخوا نی اسناد سیاق هند )

ب). اولین هما یش بین المللی (میراث مشترک ایران وهند/ با رویکرد تاریخ ,ادبیا ت,هنر ,علوم و فنون ,ادیان ,عرفان و فلسفه/4مهرماه
1392-   6 2 سپتامبر2013م/برگزار کننده:مجمع ذخائر اسلامی ,موسسه تاریخ علم و فرهنگ (قم-ایران)

4- بازخوانی کتابچه انبار تحویل به خط سیاق به سال 1302 ﻫ.ق ، فصلنامه پیام بهارستان، شماره 21

5- کتابچه مخارج اردوی لشگر غرب به خط سیاق به تاریخ 1333 ﻫ . ق ، فصلنامه پیام بهارستان ، شماره 22

6- سیاق چیست ؟ اسدالله عبدلی آشتیانی
7- مفا صا حساب میرزا محمد رفیع خان معتمد الایاله نایب آشتیان و مضافات به خط سیاق ( 1303 ﻫ . ق ) .
8-بازخوانی سند صورت جمع و خرج میرزا محمد تحویلدار به خط سیاق در عصر مظفرالدین شاه قاجار

( 1316 ﻫ . ق )

9- کتابچه تشخیص جمع ولایات ، میرزا یوسف خان مستوفی الممالک آشتیانی به خط سیاق (1300 ﻫ.ق ) ، کتاب آماده چاپ

مجموعه کتابهای چاپ شده:

1-آشتیان به روایت تصویر و سند «دفتر اول » با همکاری محمد علی نورائی آشتیانی ،نشرمجمع ذخائر اسلامی قم ،چاپ اول ،اسفند 1386 شامل 378 صفحه ،شمارگان 2000جلد.

2- «اسناد سیاوشان » ، «دفتر اول » ،نشر مجمع ذخائر اسلامی قم ،چاپ اول ،بهار 1387 شامل 197 صفحه ، شمارگان 2000جلد.

3- «نامه های تجاری و اسناد بازار آشتیان »با همکاری محمد علی نورائی آشتیانی ،نشر الماس قم ،چاپ اول ،اردیبهشت 1389 ،شامل 224 صفحه ،شمارگان 1000جلد.

4- مراسلات تجاری میرزا عبداله خان تاجر آشتیانی ( عطائی ) ، مجمع ذخائر اسلامی قم ، سال 1390  –   ( معرفی میراث مخطوط 75 ) شمارگان 150 نسخه و نسخه دیجیتالی .

5- اسناد اراک ( سلطان آباد – عراق ) در مجالس دوم تا پنجم مجلس شورای ملی ( 1288 خ تا 1304 خ ) – نشر کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی سال 1390 شمارگان 1000 نسخه .
6- یکصدو سیز ده سند از روابط فر هنگی ؛ تجاری ایران وهند (1289-1329 خورشید ی) ؛مجمع ذخائر اسلا می قم ,سال 1392 – اولین همایش :(میراث مشترک ایران و هند –قم 1392)

7- ا سنا د سادات حسینی آشتیا نی (آقا میر کا ظم ) ؛ مجمع ذخا ئر اسلامی  قم  ؛ 1393- (معرفی میرا ث مخطوط:209  ).
8- اسنا د سیا وشا ن ( د فتر د و م ) ؛مجمع ذخائر اسلا می   قم؛ 1393-( معرفی میرا ث مخطو ط: 211 ).
9-  اسناد تجا ری آقا میرزا غلا مر ضا بنکد ار تفر شی؛ مجمع ذخائر اسلا می قم ؛ 1393- (معر فی میر اث مخطوط:206).
10- اسناد تجاری اراک ( عراق/ سلطان آبا د ) ؛نشر سفیر اردهال  ؛ (مجوعه اسناد ایرانی: 1 )؛تهران 1393.

11-جستارهای در میراث اسلامی (مجموعه مقالات ؛یاداشتها؛اسناد و متون )؛دفتر هفتم:ویژه سند پژوهی ؛به کوشش:اسد الله عبدلی آشتیانی –دکتر یوسف بیگ بابا پور؛انتشارات سفیر اردهال؛تهران 1393؛نوبت اول. شمارگان 550 ، تعداد صفحات 557 ،

بهاء 35.000 تومان.

12- وقف نامه های قرآن مساجد آشتیان . جستارهای در میراث اسلامی ، مجموعه مقالات ، یادداشت ها ، اسناد و متون ، (دفتر ششم ویژه نامه نسخه پژوهی )، اسدالله عبدلی آشتیانی ، به کوشش احمد خامه یار و دکتر یوسف بیگ باباپور ، نشر سفیر اردهال ، 1393 ، تهران

13- آموزش خط و حساب سیاق ، شامل 680 صفحه در باب آموزش سیاق به زبان امروزی ، آماده چاپ ، تحقیق، تدوین و پژوهش  اسدالله عبدلی آشتیانی

مقالات :

1- اسنادی از مستوفی الممالک و خاندان اعتصام الملک – اسداله عبدلی آشتیانی ، اسناد بهارستان ، فصلنامه علمی تخصصی در حوزه اسناد سال اول ، شماره سوم ، پاییز 1390 ، صفحه 183 تا 196 نشانی الکترونیک www.ical.ir – صاحب امتیاز : کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

2- مرافعه قنات گلشن آشتیان در اسناد مجلس شورای ملی – اسدالله عبدلی آشتیانی ، اسناد بهارستان ، فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد سال اول ، شماره دوم ، تابستان شماره 1390 ، صفحه 207 تا 242 ( همان نشانی بالا ).

3- سواد نامه فتحعلی شاه به ناپلئون – اسدالله عبدلی آشتیانی – اسناد بهارستان فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد ، سال اول ، شماره اول ، بهار 1390 ، صفحات 201 تا 209 ( همان نشانی بالا ).

4- همافر وفسی و عریضه های منضوم به مجلس – اسدالله عبدلی آشتیانی – اسناد بهارستان فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد ، شماره 5 ، بهار 1391 ، صفحات 315 تا 334 ( همان نشانی بالا ).

5- اسناد املاک زراعی از عایدات، جهت کمک به شورای محلی و عمرانی آشتیان، اسدالله عبدلی آشتیانی، جستارهای میراث اسلامی، مجموعه مقالات، یادداشت ها، اسناد و متون، دفتر هفتم، صفحات 9 تا 92 ، نشر سفیر اردهال ، تهران 1393 ( ویژه نامه سند پژوهی )، به کوشش اسدالله عبدلی آشتیانی و دکتر یوسف بیگ باباپور

6- بیع نامه کربلایی اقبال جد عباس اقبال آشتیانی ، اسدالله عبدلی آشتیانی، همان منبع بالا ، صفحات 157 تا 168

7- از ورّه تاریخی تا آشتیان فعلی بر اساس وقفنامه ای از قرن 12 ﻫ.ق ، اسدالله عبدلی آشتیانی ، همان منبع بالا ، صفحات281 تا 310

مجموعه مقالات ( پیام بهارستان ) :

1- نامه های تجاری آشتیان اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان ، فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال چهارم ، شماره 14 ، بخش دوم ، زمستان 1390 ، صفحات 1438 تا 1487 –( به خط سیاق تجاری )،کتابخانه و موزه و مرکز انساد مجلس شورای اسلامی  www.ical.ir.

2- بناهای تاریخی رجال و مشاهیر آشتیان – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال چهارم ، شماره سیزدهم ، پاییز 1390 ، صفحات 898 تا 918           ( همان نشانی بالا ).

3- آقا میر کاظم آشتیانی و فرمان مظفری – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، شماره یازدهم ، بهار سال 1390 ، صفحات 379 تا 1386       ( همان نشانی بالا ).

4- اسناد قنات گلشن آشتیان – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، شماره نهم ، پاییز 1389 صفحات 283 تا 360 ( همان نشانی بالا ).

5- عکسهای مدارس دولتی آشتیان از سال 1309 تا 1352 – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال دوم ، شماره هشتم ، تابستان سال 1389 ، صفحات 544 تا 561 ( همان نشانی بالا ).

6- عقدنامه ای از روزگار ناصر الدین شاه قاجار به سال 1312 ( هجری قمری ) – اسدالله عبدلی آشتیانی و محمد علی نورائی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره سوم ، سال دوم ، شماره هفتم ، بهارسال 1389 ، صفحات 839 تا 853 ( همان نشانی بالا ).

7- اسنادی از میرزا یوسف مستوفی الممالک در منطقه آشتیان ، پیام بهارستان ، فصلنامه اسناد ، دوره دوم ، سال چهارم ، شماره 16 ، تابستان 1391 ، صفحات 832 تا 847 ( همان نشانی بالا ).

8- اسناد بانو پروین اعتصامی از سالهای 315 – 1320 خ ، پیام بهارستان ، فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 17 ، پاییز 1391 ، صفحات 648 تا 664 ( همان نشانی بالا ).

9- اسناد مقنی گری قنوات سیاوشان ، پیام بهارستان ، فصلنامه متون و تحقیقات ایرانی ، ویژه نامه مردم شناسی و فرهنگ عامه ، شماره اول بهار 1391 ، صفحات 657 تا 693 ( همان نشانی بالا ) .

10- بانوی سخن پروین – مجموعه مقالات همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی به کوشش اسدالله معظمی گودرزی- مقاله کامل و مفصل : اسنادی از مستوفی الممالک و خاندان اعتصام الملک– اسدالله عبدلی آشتیانی – انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، انتشارات کلک سیمین – سال 1390، صفحات 1 تا 51 .
11- مصالحه نامه قلعه میرزا ابراهیم اعتصام الملک در آشتیان ، فصلنامه پیام بهارستان، شماره 20 ، اسدالله عبدلی آشتیانی

مقالات :  فصلنامه وقف میراث جاودان

1- امامزاده فاطمه صغری (س ) سیاوشان – اسدالله عبدلی آشتیانی – وقف میراث جاودان ، فصلنامه فرهنگی ، تحقیقی ، اجتماعی و تاریخی – سال 18 تابستان سال 1389 ، شماره 70 ، صفحات 143 تا 152 – صاحب امتیاز : سازمان اوقاف و امور خیریه – نشانی مجله : تهران خیابان حافظ – خیابان نوفل لوشاتو – کوی شهید واعظی – پلاک 10 نمابر : 66707954 – 021

2- شکایت به مجلس از دریافت نیم عشر موقوفات حاج آقا محسن اراکی – اسدالله عبدلی آشتیانی – وقف میراث جاودان – فصلنامه فرهنگی ، تحقیقی ، اجتماعی و تاریخی ، سال 19 ، تابستان سال 1390 ، شماره 74 ، صفحات 147 تا 154 ، ( همان نشانی بالا ).

3- امامزادگان و تکیه زاغرم تفرش – اسدالله عبدلی آشتیانی – وقف میراث جاودان – فصلنامه فرهنگی ، تحقیقی ، اجتماعی و تاریخی ، سال 18 ، پاییز 1389 ، شماره 71 ، صفحات 187 تا 206 ، ( همان نشانی بالا ).
4- مد رسه علمیه حضرت صا حب الا مر( ع)-آ شتیان ؛موقو فا ت و  پیشینه –اسد ا لله عبد لی آشتیا نی –مهدی سلیما  نی آ شتیانی –وقف میرا ث جا ودان – فصلنا مه ,فر هنگی ,تحقیقی ,اجتما عی و تاریخی ؛سال 21 ,تا بستان 1392,شماره82,صفحات؛67تا 111( هما ن نشا نی با لا ).

5-مجموعه سواد وقفنامه مای زنجان؛اسد الله عبدلی آشتیانی؛ فصلنامه- وقف میراث جاودان؛ .1393

مقالات تا ئید شده همایشها :

الف ).هما یش ملی:  ( اسناد ایرانی )/ سا زمان اسنا د و کتا بخا نه ملی ایران :زمستان  1392

1.شجره نامه خاندان پروین اعتصامی.

مقالات چاپ نشده :

1- میرزا محمود مستوفی ( قره ) آشتیانی اولین مجموعه دار ایران .

2 – شکایت به مجلس در باب ارک حکومتی اراک .
3- اسنادی از قم در دوره های سوم و چهارم مجلس شورای ملی.

مقالات اینترنتی :

1- کارکرد اسناد در حوزه پژوهشهای تاریخی .

www.majmouedar.com

کمیته تخصصی خط سیاق

31/04/1393

اسداله عبدلی آشتیانی

اسداله عبدلی آشتیانی

اسداله عبدلی آشتیانی

اسداله عبدلی آشتیانی